מטרות :
 • לתמצת את המציאות  באמצעות:
  - ייצוג  מרכיבים  / "נושאי משנה" .
  - ייצוג  ההסתעפויות של  המרכיבים/ "נושאי משנה"  מהנושא המרכזי ובינם לבין עצמם .
  - ייצוג  מידע כמותי  על ההסתעפויות, כגון: הסתברויות וזמנים / מועדים .
  - ייצוג  התלויות בין  המרכיבים  / "נושאי משנה" .
 • לוודא שלימות ה"נושא" ונכונות הקשרים בין "נושאי המשנה" .
  מציאות :
 • רעיון  מרכזי ו/או  סיעור מוחות .
 • תפיסה .
 • הצעה .
 • אירועים  משורשרים .
 • תוצאה  וסיבותיה .
 • מוצר  ורכיביו .
 • שיוך ו/או השוואה , כולל יחסים היררכיים וקשרים בין נושאים/מרכיבים שונים .

תרשים רשת ( Web / Netlike / Tree / Star / Spider Diagram ) -     דף 2

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002