הבהרות :
 • להבנה מיטבית של המובא בהמשך, מומלץ לעיין, עיון מקדים, במונח  תרשים - כללי .
 • תרשים טבלה  מייצג סגנון  של משפחת ה- תרשים  הכוללת, ואשר נמצא בשימוש רחב בתחומים רבים, ולא פעם בכינויים אחרים, לרוב בהתאם למציאות  אותה מנסים לייצג, כגון :
  - טבלת אמת (Truth Table) המשמשות בלוגיקה כללית (לרוב על ידי סימון: "אמת"=T
     ו"שקר"=F)  או  בלוגיקה ובאלגברה בוליאנית, להצגת הערכים האפשריים שביטוי מסוים
     יכול לקבל (באמצעות "0" ו- "1") .
  - טבלת מיפוי (Mapping Tables) המשמשת לרוב, למיפוי מגוון רחב של ידע ו/או קיום
    של ישויות, תכונות, מאפיינים, מצבים וכד'' .
  - טבלת מאזן (T-Chart) המשמשות לרוב, לרישום עיקרי 2 הצדדים/פנים/היבטים בדיון
    על דיעות נושא כלשהו, כגון: בעד ונגד, יתרונות וחסרונות, עובדות לעומת .
  - טבלת בננה (PMI-Chart) שהיא הרחבה של  טבלת המאזן  ומשמשת לבחינת נושא על   ידי רישום:  הבעד (יתרונות = Plus), נגד (חסרונות = Minus), נקודות התייחסות    (עניין/השלכות = Interests/Implications) .
  - טבלת למידה  (KWHL Charts) המשמשת כמסגרת לחקירת נושא חדש או לסיכום
     שלב בלימוד, כאשר:
     K = מה אני יודע (Knowledge/Know)
     W = מה אני רוצה לדעת/ללמוד (Want)
     H = איך ניתן ללמוד (How)
     L = מה למדתי (Learn)
  - מטריצת יחסי גומלין  משמשת לרישום אפשרויות מעבר ו/או קישורים  מ / אל  בין יחידות
     פונקציונאליות או כדומה .
  - מטריצה / מערך מספרים   משמשת לרוב, להשמת מספרים / ערכים בתאים המזוהים על   ידי ציון שורה i (מתוך n שורות)  ועמודה j (מתוך m עמודות), וביצוע פעולות אלגבראיות,    כגון: חיבור מטריצות וכפל מטריצות .
 • בהמשך נידונים הנושאים הבאים :
  - תכני המרכיבים  של   תרשים - כללי  בהתאם לרלוונטיות שלהם לסגנון  תרשים סולמות :
     *  מציאות .
     *  מטרות .
     *  סדרות גרפיות .
     *  הנחיות כלליות .
  - דוגמאות :
     *  לסדרות גרפיות ולשוני הקיים ביניהן.
     *  לתתי סגנון   וסוגים  מתאימים.

תרשים טבלה ( Matrix / Chart / Tables Diagrams ) -     דף 1

הגדרה  (כללית)
 • סגנון  של  סדרות גרפיות  טבלאיות ,  המרכז ומארגן, לרוב,  מציאות  של  נתונים כמותיים ו/או איכותיים .
 • עדכון: 13.05.07 12:02
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002