BPM ( Business Process Management ) -     דף 5

משמעות הטמעת ה- BPM - מהי ?  
 • גישת ה- BPM  מוסיפה ערך רב לארגון בכך שמאפשרת ל-צוות התהליך  (אנשים המעורבים ב- תהליך העסקי ) את היכולות העיקריות הבאות :
 • הרחבת ה- מיכון / מיחשוב .
 • גמישות בקביעת התיחום, המידה והקיבולת של הפתרון והמשאבים שיוקצו לשם כך .
 • ממשלות (governance) מוגברת המושגת על ידי הבטחת התנהלות בהתאם לנהלים, ולמדיניות השגחה על התיפקוד והזרימה של הפעילויות בתהליך .
  ממשלות זו מקנה בטחון לגורמים המעורבים, כגון: לקוחות, שותפים עסקיים, ספקים, בעלי עניין ומפקחים (regulators) .
 • הערכות ואחריות משותפת של הצוותים העסקיים והצוותים הטכניים בכל שלבי  מחזור החיים .
 • הסכמה על  מדדי מפתח ומדדים בכלל (כמותיים ואיכותיים), לשם מדידת ה-ביצועים העסקיים  והסיכונים של התהליך .
 • מנהלי מערכות המידע יכולים להפעיל את כישוריהם באופן ישיר יותר על הפעילות העסקית .
 • שיתוף של אותם  מודלים ושפה עסקית  .
 • עובדים וצוותים לרוחב הארגון יכולים להערך ולמקד את מאמציהם באופן טוב יותר, לשם שיפור התפוקה וה-ביצועים העסקיים בכלל .
 • תקשורת "נקייה" על מה נדרש לבצע .
 • עובדים וצוותים לרוחב הארגון יכולים להערך ולמקד את מאמציהם באופן טוב יותר, לשם שיפור התפוקה וה-ביצועים העסקיים בכלל .
 • הארגון כשלם, יכול להגיב מהר יותר לשינויים ואתגרים לשם השגה רציפה של המטרות והיעדים .
 • פתרונות מהירים לתקלות ולסוגיות, פיתוח והטמעה מהירים, וסבבי תגובה קצרים :
  - מקום אחד מרכזי להגדרת התהליך והלוגיקה העסקית .
  - שקיפות / נראות (transparency) מקוונת של התהליך וביצועיו לכל המשתתפים בו, ומתן
    אפשרויות וכלים לתגובות מיידיות .
  - שיתוף בעומס התכנון בין הצד העסקי לטכני .
  - סימולציה מהירה של התהליך לפני פיתוח, הטמעה, פריסה והפעלה .
  - מיזעור היקף התכנות שנדרש על ידי ריבוי השימוש החוזר ביכולות קיימות .
  - הרכבת פתרונות באמצעות כלים טכניים, המאפשרים ל"חבר" במהירות פעולות שונות
    בתהליך למערכות קיימות (legacy) ושירותים (services), בשכבה נגישה וחזית אחידה .
  - הצפה / גילוי של פעילות קיימת כשירות בדיד הניתן לשימוש חוזר (reuse), ואשר ניתן
    להרכבה, באופן גרפי, בתהליכים אחרים .
 • עדכון: 15.03.10 8:38
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002