--- סיום ---

 BPM ( Business Process Management ) -     מונחים

מונחים הקשורים ל-BPM
 •  
  : ( Balance Scorecard ( BSC    
  סרגל הישגים מאוזן  מהווה שיטה המשמשת ל- ניהול ביצועים עסקיים 
  ( BPM-Business Performance Management ), והתומכת באופן שוטף בהערכה וכימות הארגון לאור  חזון ארגוני , ב- 4 מישורים שונים: פיננסים, לקוח, תהליך ולמידה/גדילה (ראה הרחבה ב- ארכיטקטורה עסקית של BPM) .
 •  
  : ( Business Activity Monitoring  ( BAM    
  ניטור פעילות עסקית  הינה קבוצת משנה של  BPMS , המורכבת מכלי תוכנה ורכיבים טכניים, המשמשים למדידה / ניטור, בקרה והצגה מקוונת (dashboards וכד') של מדדים המאפיינים את הפעילות העסקית של ה-תהליכים העסקיים  .
 •  
  : ( Business Process Analysis ( BPA    
  ניתוח / עיצוב / מידול תהליך עסקי  המהווה חלק מ-BPMS  וכולל תמיכה ב-BPMN  .
  פלטפורמה מחשובית שבאמצעותו, התהליך מופעל הלכה למעשה. המודול הוא זה שמוביל את הטיפול בכל מקרה (Incident / case) של התהליך, באופן אלקטרוני, בין הגורמים המשתתפים בו, משלב לשלב עד להשלמת הטיפול.
  (ראה גם BPModeling בהמשך דף זה, וב- תרשים BPMN )
 •  
  : ( Business Performance Management ( BPM    
  (ראה הרחבה בהמשך דף BPM )
 •  
  : ( Business Process Diagram ( BPD    
  (ראה הרחבה בהמשך דף תרשים BPMN )
 •  
  : ( Business Process Discovery  ( (BPD)    
  גילוי תהליכים (ראה ביאור של המושג בקישור ל- Wikipedia )
 •  
  : ( Business Process Execution ( BPE    
  הרצה / הפעלה של תהליכים עסקיים באמצעות כלים וסביבה המהווים חלק מ-BPMS .
 •  
  : ( Business Process Execution Language  ( BPEL    
  שפת תכנות להגדרת  תהליכים עסקיים , מבוססת  XML , המשמשת בעיקר לתיזמור שירותים (Web Services Orchestration), כולל הקישורים והשילוב עם מערכות קיימות .
  קיים  מיפוי , לא מושלם, להמרה בין  BPMN  ל- BPEL , וכמו כן פותחו כלים ל-מיפוי  מפורט יותר, חלקן בקוד פתוח, כגון: BPMN2BPEL .
 •  
  : ( Business Process Improvement ( BPI    
  שיפור תהליכיים עסקיים על בסיס שיטות המשויכות ומשולבות ב-CPI , ובאמצעות כלים של  BPMS .
  (ראה הרחבה ב- BPM וב- ארכיטקטורה תהליכית BPM) .
 •  
  : ( Business Process Integration ( BPI    
  שילוב תהליכיים עסקיים הוא מונח המייצג קבוצה של כלי תוכנה ורכיבים טכניים, המהווה חלק מ-BPMS , ואשר מיועדת לאפשר את שילובו של ה-תהליך העסקי עם מערכות מידע, תוכנות ושירותים אחרים הקיימים בארגון, לאחר שהוא מוכן /מוחשב (automated) .
 •  
  : ( Business Process Management ( BPM    
  (ראה הרחבה ב- BPM )
 •  
  : ( Business Process Modeling ( BPM    
  עיצוב / מידול תהליך עסקי  המהווה חלק מ-BPMS  וכולל תמיכה ב-BPMN  .
  (ראה גם BPA ) .
 •  
  : ( Business Process Modeling Notation ( BPMN    
  קיים  מיפוי , לא מושלם, להמרה בין  BPMN  ל- BPEL , וכמו כן פותחו כלים ל-מיפוי  מפורט יותר, חלקן בקוד פתוח, כגון: BPMN2BPEL .
  (ראה הרחבה ב- תרשים BPMN )
 •  
  : ( Business Process Monitoring ( BPM    
  ניטור תהליך עסקי  הוא מונח המקביל למונח  BAM , ויש כאלה שמתייחסים אליו כקבוצת על של  BAM 
 •  
  : ( Business Process Optimization ( BPO    
  מיטוב תהליכים עסקיים באמצעות כלים וסביבה המהווים חלק מ-BPMS , והמיושמים לרוב כשלב אחרון של ה-תכנון  לפני שלב ה-מיכון / מיחשוב  .  כחלק מה-מיטוב (optimization) מבצעים סימולציות שונות והתאמות מתאימות ל-מודל של ה-תהליך העסקי .
 •  
  : ( Business Processes Re-engineering / Redesign ( BPR    
  סוג של גישה ו/או שיטות ל-תיכון / עיצוב מחדש של תהליכים עסקיים , במסגרתן מבצעים הערכה מחודשת מן היסוד, של ההנחות הבסיסיות עליהן מבוסס התהליך, ומעצבים / מתכננים אותו מחדש, להבדיל מהגישה / שיטות ל-שיפור (ראה  BPI / CPI ) בהן השיפורים נעשים על בסיס אותן עקרונות והנחות עבודה ולא משנים את ה-תהליך העסקי מהיסוד .
  הסיבה שמתייחסים לתהליך ברבים (processes) נובעת מכך שתכנון מהיסוד, מחייב התייחסות לכלל התהליכים בארגון, על מנת לוודא כיסוי של הצרכים העסקיים הכוללים, ושלא פסחנו, במסגרת התכנון מחדש, על קטעים שקודם טופלו.
 •  
  :  Business Rules    
  חוקים עסקיים  הינו מונח המייצג  ניהול עצמאי וחיצוני  ליישום, של ה- מדיניות התפעולית של הארגון, ואשר נועדה להשגת המטרות והיעדים של הארגון, כגון: גבולות/מגבלות, פעולות לביצוע בהתקיים תנאים מסוימים, והגדרות שונות אחרות, המשמשים בתפעול של ה-תהליכים העסקיים .
 •  
  : ( Business Rules Management System ( BRMS    
  מערכת לניהול חוקים עסקיים המהווה חלק מ-BPMS .
 •  
  : ( BPM Suite ( BPMS    
  מכלול ניהול תהליכים עסקיים  מהווה את ה-תשתית הטכנולוגית שהינה בעיקר  מכלול של כלי תוכנה , כאשר לכל אחד מכלי התוכנה/מרכיבים יש שימוש וייעוד שונה, כגון: תכנון/עיצוב תהליך, WorkFlow, יישומים, הרכבה/שילוב, ניטור פעילות, מאגר הגדרות (metadata repository), סביבות עבודה ופיתוח, פיתוח ממשקי אדם (ראה הרחבה ב- ארכיטקטורה טכנית של BPM ).
 •  
  : ( Composite Application Frameworks ( CAF    
  תוכנה לסביבת פיתוח המהווה חלק מ-BPMS ,והמשמשת לפיתוח יישומים וממשקי משתמש, מבוססי  שימוש חוזר  ו- הרכבה  של שירותים, לוגיקה, רכיבים לממשקי משתמש ורכיבים של תהליכים עסקיים .
  CAF כוללת את ה-BPI .
 •  
  : ( Continuous Process Improvement ( CPI    
  מאמץ שיטתי ל- שיפור מתמשך של תהליך על ידי גילוי וסילוק של בעיות ב-ביצועים עסקיים  של ה-תהליכים העסקיים , תוך העלאת ה- ערך  וה- תפוקה  .
  ביישום CPI  משוייכים ומשולבים שיטות לניהול שיפורים כגון: Six-Sigma, Lean, TQM .
  (ראה גם ( Business Process Improvement ( BPI ) .
 •  
  : ( Corporate Performance Management ( CPM    
  חופף ל- Business Performance Management , אולם מתייחס לכלל ה-תהליכים  בארגון / עסק, ולא רק ל-תהליך עסקי בודד .
  מונח נרדף הוא EPI ) Enterprise Performance Management ) .
  (ראה הרחבה בהמשך דף BPM )
 •  
  : ( Enterprise Performance Management ( EPM    
  חופף ל- Business Performance Management , אולם מתייחס לכלל ה-תהליכים  בארגון / עסק, ולא רק ל-תהליך עסקי בודד .
  מונח נרדף הוא CPI ) Corporate Performance Management ) .
  (ראה הרחבה בהמשך דף BPM )
 •  
  : ( Enterprise Services Bus ( ESB    
  אפיק ארגוני לשירותים הינה תבנית להנדסת תוכנה, המבוססת סטנדרטים, השייכת למשפחת  תשתיות התווכה (middleware), והמהווה את הציר המרכזי לאינטגרציה בין רכיבי תוכנה בארגון. רכיבי תוכנה אלה עשויים להיות שירותים, מערכות מחשוב ונתונים.
  ה- ESB  מאפשר זמינות של שירותים מבוססי סטנדרטים למספר רב של מערכות, משתמשים ותהליכים, לרוב באמצעות  מנוע מונחה אירועים להעברת מסרים  .
  ה- ESB מהווה חלק מ- BPMS .
  ה- ESB מייצג אופן ליישום ה- EAI ) Enterprise Application Integration ).
 •  
  : ( Key Performance Indicators ( KPI    
  קבוצה כלשהי של-מדדי מפתח לביצועים , כמותיים או איכותיים, הניתנים למדידה ולכימות, והמציגים את ה- ביצועים העסקיים .
 • עדכון: 30.04.10 9:43
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002