BPM ( Business Process Management ) -     דף 3

תהליך עסקי מהו ? - הגדרות והבהרות  
 • קיימות הגדרות  רבות ל- תהליך עסקי , כאשר העיקריות שבהן, מהבסיסית למורכבת יותר, מובאות להלן :
 • אוסף פעולות המבוצעות בסדר מסוים כדי להפוך  תשומות  ל- תפוקות .
  (ראה הסבר מיוחד עבור המונח הכולל   תהליך  , ועבור המונח הפרטני  תהליך עסקי )


 • קבוצה של משימות ופעילויות, המבוצעות ומונהגות על ידי אנשים וציוד, להשגת מטרה  מסוימת של הארגון, הקשורה ליצירת  ערך עבור הלקוח הסופי .


 •  תהליך  מקצה לקצה (end-to-end process), שראשיתו בלקוח, חוצה את הארגון עד הספקים, ובחזרה ללקוח היוזם, תוך יצירת  ערך (שרשרת ערך ממוקדת לקוח ), בהתבסס על פעילות משולבת של מערכות ואנשים, ובמסגרת מוכתבת של: אילוצים, תקנות / חוקים, תפקידים ויחסי גומלין .


 • לפעמים קל לראות את ה-ערך  שנוצר על ידי ה-תהליך  , אולם ישנם  תהליכים עסקיים  היוצרים את ה-ערך  באופן לא ישיר, כגון על ידי ביצוע משימה הקשורה להנה"ח או תפקיד ניהולי אחר .
 • סיווגים ל- תהליך עסקי   
 • נוהגים לסווג    תהליך עסקי  לפי הנושא המרכזי (centric) המטופל ברצף המשימות  של התהליך.
 • סיווגים עיקריים :
  - המסמך במרכז (Document-centric) .
    תהליכים מסוג זה מתמקדים לרוב בטיפול במסמך אשר כניסתו מאתחל את התהליך.
  - האדם במרכז (Human-centric) .
    תהליכים מסוג זה מתמקדים באינטראקציה בין אנשים לשם החלפת ידע/מומחיות,
    החלטות שיפוטיות וכד'.
  - המערכת (נתונים) במרכז (System-centric) .
    תהליכים מסוג זה מתמקדים באינטגרציה בין המערכות/יישומים, לרוב על ידי העברת
    נתונים ביניהם ו/או הפעלת שירותים במערכות/יישומים אחרים.
 • סיווגים נוספים :
  - ההחלטה במרכז (Decision-centric) .
    תהליכים מסוג זה מתמקדים בהחלטות מבוססות חוקים עסקיים ברמת מורכבות גבוהה
    ביותר.
  - המקרה/מצב במרכז (Case management ) .
    תהליכים מסוג זה מתמקדים במקרה בו נוצרים תמהילים מסוימים של כמה סיווגים אחרים,
    כגון: מסמכים, החלטות, נתונים, אנשים .
  - הפרויקט במרכז (Project-centric) .
    תהליכים מסוג זה רואים בניהול פרויקט כלשהו כתהליך בפני עצמו
  - אירוע במרכז (Event-centric) .
    תהליכים מסוג זה, הינם במהותם תהליכי שיפור, המאותחלים כאשר יש ארועים של חריגות
    ממדדים מוגדרים


 • נהוגה גם חלוקה גסה יותר לקבוצות הבאות:
    -  Person-to-Person
    -  Person-to-System
    -  System-to-System
 • עדכון: 15.03.10 8:37
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002